Her er vedtektene for Syke/hjelpekassen Rosenberg Verfts Klubb 2017

 

Årsmøtet 2017, som ble avholdt 1. mars 2018 vedtok et maksbeløp på kr 8000,- per medlem/fam.
Det ble også vedtatt at økonomien i kassen skal vurderes i løpet av august 2018.

 


1. Formål

Syke- og hjelpekassens formål er å gi stønad:
Til medisin
Til fysikalsk behandling
Til legehjelp
Til tannlege
Til briller

 

2. Medlem

Alle medlemmer av Rosenberg Verfts Klubb er medlem av ”syke- og hjelpekassen”.

 

3. Stønadsberettig

For å bli berettiget til stønad må et medlem ha innbetalt kontingent for 3 måneder. Ved permisjon, sykemelding og attføring opprettholdes medlemskapet ved å betale kontingent pr. giro, eller skyldig kontingent blir trukket av på ”medisinpenger”/ utbetalinger.
Dersom kontingent- innbetaling uteblir i mer enn 3 måneder, mister en retten til stønad.
Retten til stønad kan fås igjen hvis utestående kontingent innbetales innen 15 måneder, regnet fra siste innbetalte kontingent.

Etter 15 måneder uten innbetalt kontingent, faller rettighetene til stønad bort, og det må evt. Søkes om nytt medlemskap.

Medlemmer som er inne til førstegangstjeneste, betaler ikke kontingent.

 

4. Kontingent

Kontingenten er kr. 200,- pr. måned, som trekkes av lønna.

 

5. Frister
Alle medlemmer, med ektefelle/ samboer og barn under 18 år, vil få dekket sine utgifter til det som er nevnt i punkt 1, eller deler av disse, såfremt originale kvitteringer for disse utgifter leveres innen 3 måneder. Dette gjelder også kvitteringer for egenandeler.

Alle kvitteringer må være påført pasientens navn og fødselsdato. Dato kvitteringen er utskrevet må også stå på, pluss den som har utskrevet kvitteringen sitt stempel eller logo.

Utskrifter fra bankterminal er ikke gyldig som kvittering.
Beløpet som står på kvitteringene blir avrundet ned til hele kroner.

 

6. Refusjonsrettigheter

 

6.1 Medisiner

Medlemmene får refundert utlegg til medisiner på resept kun mot innlevering av original resept eller kvittering. Resepter som gjelder for flere ganger, refunderes ved innlevert kvittering etter hver gangs bruk, innen tidsfristen på 3 måneder.

Ved innlevering av kvittering skal det leveres in spesifisert kvittering som inneholder navn og fødselsnummer på den kvitteringen gjelder for og som viser om at det er medisiner på vanlig eller blå resept. Ved telefonresepter eller apotekets inndragning av resept må medlemmet absolutt få dette påført kvittering fra apoteket.
Hvis trygdekassen dekker utlegg til medisin bare delvis, må medlemmet sørge for å få bevitnelse fra trygdekassen på det resterende beløp.

 

6.2 Fysikalsk behandling

Medlemmene får helt eller delvis dekket utgifter til fysikalske behandlinger, kiropraktor og etterbehandling for hjerte- og karsykdommer. Det dekkes inntil kr. 8000,- i behandlinger for hele familien pr. år.
Regninger må være spesifisert med antall behandlinger, behandlingsperiode og betalingsdato.

 

6.3 Egenandeler

Egenandeler i forbindelse med legebesøk, kjøp av medisiner på blå resept og andre ting som kommer inn under reglene for egenandeler dekkes opptil egenandelstaket fra NAV/Helfo pr år.

Dekning av egenandeler pr kvittering følger de til en hver bestemte satser hos Helfo. Disse finner en inne på www.helsenorge.no

Når en har betalt slike egenandeler må en levere inn spesifiserte kvitteringer som viser hvor mye av det en har betalt som er egenandeler og eventuelt om en og har betalt for medisiner. Det må og stå navn og fødselsdato på den kvitteringen gjelder for.

En kan og vente med å levere inn enkeltkvitteringer til en får frikort fra Helfo. Da leverer en inn kopi av frikortet.

En kan også levere inn en utskrift av betalte egenandeler for hele året. En slik utskrift kan en skrive ut fra www.helsenorge.no eller på tlf: 800 43 573

Kassen dekker egenandeler opp til egenandelstaket pr år for medlemmet, ektefelle/samboer og barn. Barn under 16 betaler ikke egenandeler. Barn mellom 16-18 år har egen kvote.
Kassen dekker ikke vaksine, (gjelder og influensavaksiner) blodprøver, forbruksmateriell og helseattester ved legebesøk.

 

6.4 Tannlege

Tannlegebehandling dekkes med inntil kr. 8000,- pr. kalenderår for hver familie. For å få utbetalt for tannlege skal det leveres original faktura eller bankgiro som inneholder navn på den som behandlingen den som behandlingen
gjelder, dato for behandlingen, hva det er betalt for og tannlegens stempel eller logo.

 

6.5. Briller

Medlemmene kan få dekt inntil kr. 4000,- pr år pr familie til briller eller linser. Dette gjelder og til laseroperasjon av øyene.
For å få utbetalt for briller eller linser må en levere inn kvittering som viser hvem som har kjøpt dette, hva slags briller/linser, når en har kjøpt det og den som utsteder kvitteringen sin logo eller stempel.
Det må og legges med en bekreftelse fra øyelege eller optiker på at har behov for briller eller linser.
For å få dekt til laseroperasjon må en levere inn kvittering som inneholder navn på den som er blitt operert, når og stempel eller logo fra den som har skrevet ut kvitteringen.

 

6.6 Andre refusjoner

Medlemmer som har store medisinske utgifter som ikke dekkes av vedtektene kan søke spesielt om å få dekket dette via styret i syke & hjelpekassen.

 

7. Utbetaling

Utbetaling av stønad etc. skjer den 10. i hver måned. Alle kvitteringer som er levert inn til syke & hjelpekassen innen den 1. i utbetalingsmåneden vil bli utbetalt den 10. såfremt kvitteringene er i henhold til vedtektene.

 

8. Brudd på vedtektene

Et medlem som urettmessig eller i strid med vedtektene får seg utbetalt stønad vil miste rettighetene i syke & hjelpekassen i en periode fastsatt av styret.
Hvis bruddet på vedtektene er veldig alvorlige vil medlemmet bli ekskludert fra syke & hjelpekassen og saken kan bli fulgt opp rettslig.

 

1) Hvilket beløp per måned er kontingenten i syke/hjelpekassen?

Vennligst svar på spørsmålet.

 

loader

Kommende

Ingen oppføringer er funnet

Utropsboksen

Neill Staurland - 09/12/2017 - 09:45

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011

Roy Inge Nilsen - 20/10/2017 - 09:48

Regjeringen mener de gjør en innsats og skriver: Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner. Jøss, makan til satsing :O

Neill Staurland - 25/07/2017 - 20:19

Norsk olje- og gassproduksjon vil holde dagens nivå de neste ti årene. Men så trengs det påfyll, sier oljedirektør Bente Nyland – som nettopp har doblet forventningene til Barentshavet.

Neill Staurland - 22/07/2017 - 13:40

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

The shoutbox is unavailable to non-members

Online

105116 per uke og 398  registrerte medlemmer

Fordelene med å være mange er mange. Du slipper å bruke tid på vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak.

 LoFavør youtu.be
 LoFavør webside
 LoFavør Facebook
 LoFavør Google +